FUNin toimintasuunnitelmassa 2023-24 suunnataan kohti tulevaisuutta

Helsingin yliopiston keskustakampuksen kirjasto. Kuvaaja: Tuomas Uusheimo

Jos yliopistokirjastojen verkoston uutta toimintasuunnitelmaa pitäisi kuvata muutamalla sanalla, ne olisivat yhteistyö, tieteen avoimuus, aineistojen muutos sekä tulevaisuusajattelu. Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN kokoontui helmikuun alussa vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseensa, jolloin käsittelyssä oli uusi toimintasuunnitelma, jota oli valmisteltu uuden puheenjohtajan ja vaihtuneen työvaliokunnan toimesta koko alkuvuosi. Suunnitelma herätti kokouksessa vilkasta ja myönteistä keskustelua.

Yliopistokirjastojen verkoston toimintasuunnitelma rakentuu neljän kärjen varaan: 1. avoimen tieteen edistäminen 2. aineistojen muutoksiin vaikuttaminen 3. sidosryhmäyhteistyön kehittäminen edelleen ja 4. sisäisen yhteistyön hyödyntäminen tulevaisuuden ratkaisuihin suuntautuen yliopistojen parhaaksi.

Avoimen tieteen edistäminen ja kirjastoissa tarjottavat palvelut ovat olleet jo vuosia uutena osana yliopistokirjastojen tehtävää ja niihin on tartuttu rivakasti FUNin piirissä. Tuoreimpana näkökulmana toimintasuunnitelmassa on uutena avauksena Rights Retention -strategian edistäminen verkostona FUNin jäsenorganisaatioissa. Asia edellyttää yhteistyötä Unifin ja yliopistojen johdon kanssa. Työ tämän osalta on parhaillaan alkamassa. Samoin avoimen tieteen monet linjaukset, joita on laadittu muutaman edellisen vuoden aikana, tulevat toimintasuunnitelmakaudella osaksi organisaatioiden pysyviä käytäntöjä. FUN näkee tässä yhteisen tekemisen kentän, koska monet käytännön toimista tehdään juuri yliopistokirjastoissa.

Aineisto digitalisoituu yhä enenevässä määrin ja tulee entisestään monipuolistumaan. Nykyisessä taloustilanteessa yliopistokirjastot tähtäävät siihen, että aineistojen hinnoitteluun ja niiden alentamiseen pystyttäisiin vaikuttamaan mm. FinELib-yhteistyössä. Kilpailun vähäisyys suurten kaupallisten kustantajien keskuudessa ei edistä hintojen laskua. Pohdittavaksi jää, miten avoimen tieteen ratkaisut ja sitä kautta avatut aineistot sekä niiden enenevä käyttö tulevat muuttamaan aineistojen hintakehitystä. Tällä hetkellä tulevaisuuskuva on vielä utuinen. Yliopistotasoisessa opetuksessa ja tutkimuksessa käytettävien avointen aineistojen määrä on vielä pieni; tieteenaloilla on toki eroja.

Suomessa edistetään Digivisio 2030 -hanketta, johon liittyy yliopistokirjastojen osalta aineistojen lisensointikysymysten kokonaisuus. Asiaa on pohjustettu jo vuonna 2022, jolloin FUN teki mietinnön Digivisio 2030:n asettamista haasteista (ks. edellisen puheenjohtajan Ari Muhosen blogipostaus.) On olennaista, että FUN osallistuu aktiivisesti keskusteluun OKM:n, UNIFI:n, ja Digivisio-hankkeen ohjausryhmän kanssa sekä vaikuttaa omissa organisaatioissaan asioiden edistämiseen.

Kaudella 2023–2024 vahva sidosryhmävaikuttaminen nousee yhä tärkeämmäksi. FUNin tulee vaikuttaa verkostotoiminnallaan yhteistyökumppaneihin ja huolehtia siitä, että näkyvyys jopa lisääntyy. Osana sidosryhmäyhteistyön edistämistä hyödynnetään FUNin viestintästrategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa viestimällä aktiivisesti yhteistyöstä.

Neljäs kärki rakentuu yliopistojen hyväksi tehtävän työn varaan. Pandemian jälkeinen aika on muuttanut ihmisten tapaa toimia ja tämä huomioiden hyviä käytänteitä tilojen ja palvelujen kehittämisestä jaetaan yhdessä. Tällä pyritään vastaamaan alati muuttuviin tarpeisiin oppimalla toistemme tekemästä työstä organisaatioiden erot huomioiden.

FUN seuraa aktiivisesti uusien teknologioiden implementointia kirjastotyöhön ja hyödyntää jäsenorganisaatioiden kokeiluja verkostona. Näistä voidaan nostaa esimerkiksi tekoälyn nopea kehitys ja sen asettamat haasteet kirjastoissa tapahtuvalle tiedonhallinnan opetuskokonaisuudelle. Myös oppiminen ja oppimisen tavat ovat muutoksessa. Kestävä kehitys on noussut yliopistojen toiminnassa tärkeään rooliin, ja yliopistokirjastot osallistuvat tähän työhön.

FUNin strategiakausi 2021–2024 päättyy ensi vuonna ja uuden strategian tekeminen alkaa jo vuoden 2023 lopulla yhteisen tulevaisuuteen katsovan työpajan muodossa. Uusi strategia 2025 eteenpäin saa lopullisen muotonsa vuoden 2024 aikana.

Yliopistokirjastot ovat yliopistojen tuloksen ja toiminnan kannalta erittäin tärkeässä roolissa. Kirjastojen työtehtävät muuttuvat ja päivittyvät uusien tehtävien ja teknologioiden tullessa esiin. Tätä työtä haluamme olla organisaatioissamme proaktiivisesti tukemassa.

Tommi Harju
FUNin puheenjohtaja
Taideyliopiston kirjastonjohtaja

Työvaliokunnan kuulumisia 28.3.

FUNin työvaliokunta kokousti 28.3. tilastoinnin ja sidosryhmäyhteistyön merkeissä. Toimivia ratkaisuja tilastoinnin harmonisoimiseksi ja ongelmallisten suureiden keräämiseksi kehitetään jatkossakin, ja suuntaviivoista tullaan keskustelemaan myös FUNin kokouksessa 20.4.

Työvaliokunta loi katsauksen vuoden 2023 sidosryhmäyhteistyöhön ja kesäkuussa pidettävään lähikokoukseen. Yhteistyö organisaatioiden välillä on tärkeä osa FUNin toimintaa, ja viestintää sidosryhmien kanssa pyritään aikaisemmassa kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti tehostamaan.

Tekoälystä ja tiedonhausta

Tekoälysovellusten nopealta tuntuva kehitys on puhututtanut viime aikoina niin valtamediassa kuin yksittäisten laitosten sisäisissä kanavissa. Itä-Suomen yliopiston kirjastossa kartoitettiin ChatGPT-chattibotin soveltuvuutta tiedonhakuun, sekä pohdittiin tekoälyn vaikutuksia tulevaisuuden oppimiseen ja opetukseen. Oheisen kirjoituksen UEF Library -blogiin ovat kirjoittaneet tietoasiantuntijat Maarit Putous ja Kirsi Salmi. (Including a summary in English.)

UEF Library | Tekoäly ei vieläkään tee töitämme

Yliopistokirjastojen ajankohtaiset asiat alkuvuodesta 2023

Vuonna 2023 yliopistokirjastojen verkosto FUN vaikuttaa, näkyy ja kokeilee strategiansa 2021–2024 mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa korostuvat Avoin tiede, aineistojen kehittyminen, sidosryhmäyhteistyö sekä sisäinen yhteistyö. Teemojen puolesta keskustelua tullaan käymään myös uusien teknologioiden vaikutuksista yliopistokirjastojen toimintaan, sekä puolestaan kirjastojen vaikutusmahdollisuuksista kestävän kehityksen edistämiseksi.

FUN kokousti vuonna 2023 ensimmäisen kerran 16.2. etäkokouksen merkeissä. Seuraava kokous käydään etänä 20.4. ja kasvotusten verkosto tapaa 8.6.

Yrsa Neuman ja Pekka Olsbo mukaan FUNin työvaliokuntaan 2023–2024 

FUNin uusi työvaliokunta aloitti toimintansa vuoden alussa. Uusina jäseninä työvaliokuntaan nimettiin Åbo Akademin kirjaston ylikirjastonhoitaja Yrsa Neuman sekä Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen johtaja Pekka Olsbo. 

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Taideyliopiston kirjastonjohtaja Tommi Harju. Työvaliokunnassa jatkavat edelliseltä kaudelta Itä-Suomen yliopiston kirjastonjohtaja Ari Muhonen sekä LUT-yliopiston kirjastonjohtaja Miia Willman. 

A picture of Pekka Olsbo with a cycling helmet
Pekka Olsbo
A picture of Yrsa Neuman
Yrsa Neuman

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajaksi valittu Tommi Harju 

FUN on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Taideyliopiston kirjastonjohtaja, MuT, FL Tommi Harjun kaudelle 2023–2024.  

Tommi on urallaan työskennellyt pitkään Sibelius-Akatemiassa kirjastotehtävissä ja on toiminut Taideyliopiston kirjastonjohtajana vuodesta 2017. Kirjastouran ohella Tommi on toiminut väitöskirjatutkijana ja opetustehtävissä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hän toimii edelleen ajoittain opetus- ja ohjaustehtävissä ja on mukana kirjastoalan kansallisissa ohjaus- ja työryhmissä. 

Digivisio ja oppimateriaalit

Itä-Suomen yliopiston kirjasto. Kuvaaja: Raija Törrönen.

Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteena on luoda digitaalisille palveluille perustuva oppimisen ekosysteemi, jota voivat hyödyntää kaikki oppijat aiemmasta taustasta riippumatta. Hankkeessa luodaan alusta, jolla oppija voi suorittaa opintoja jatkuvasti ja yli korkeakoulurajojen.

Hanke avaa onnistuessaan aivan uudenlaiset mahdollisuudet jatkuvalle oppimiselle avoimen opintotarjonnan kautta. Korkeakouluopiskelijat voivat valita kursseja toisista korkeakouluista ja sisällyttää ne omaan opintokokonaisuuteensa.

Avoin oppiminen lisää opiskelun volyymejä voimakkaasti. Korkeakoulukirjastoja huolettaa, miten oppimateriaalit saadaan kaikkien oppijoiden käyttöön tasa-arvoisesti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Tyypillisesti noin kolmasosa korkeakoulujen kurssikirjallisuudesta on sähköisiä e-kirjoja. Nämä mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja soveltuvat sinällään hyvin etäkurssien materiaaliksi. Painettu aineisto ei tällaiseen opiskeluun oikein sovi, koska opiskelijan lähikirjastossa ei useinkaan ole riittävää kirjoa kurssimateriaaleja.

Lisensoidun sähköisen aineiston käyttö edellyttää, että aineistot ovat ainoastaan sopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden käytettävissä. Digivision ajatuksena on, että oppijat voivat ottaa yksittäisiä kursseja joko korkeakoulun kurssitarjonnasta tai avoimesta yliopistosta. Tällöin pitäisi varmistaa, että yksittäinen oppija saa yhden kurssin oppimateriaalin käyttöönsä kurssin ajaksi mutta ei pääse kaikkeen korkeakoulun lisensoimaan aineistoon käsiksi. Teknisesti tämä on hyvin hankala toteuttaa.

Yksi vaihtoehto on hankkia kansalliset lisenssit sähköisiin aineistoihin. Tämä tulisi kuitenkin erittäin kalliiksi, mikä käytännössä estää hankinnan.

Avoimesti kaikkien saatavilla olevat sähköiset aineistot ratkaisevat käytettävyysongelman. Ne ovat kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Ne soveltuvat myös massakursseille, koska käyttäjämäärää ei rajoiteta millään tavalla.

Avointen oppimateriaalien ongelmana ovat niiden tuotanto, tallennus ja löydettävyys. Monien opettajien pitäisi löytää uudet oppimateriaalit nykyisin käytössä olevien painettujen ja lisensoitujen aineistojen tilalle ja sovittaa opetuksensa näiden uusien materiaalien mukaiseksi. Vaarana on, että opettajat kokevat tämän opetusvapautensa rajoittamisena. Ehkä tämä kuitenkin voitaisiin ymmärtää osaksi digipedagogiikan murrosta.

Avointen oppimateriaalien osalta on myös ratkaistava niiden säilytys ja käyttöönanto. Monilla korkeakouluilla on oma julkaisuarkisto, johon myös avoimet oppimateriaalit voidaan sijoittaa. On myös olemassa valtakunnallisia (esimerkiksi avointen oppimateriaalien kirjasto, aoe.fi) ja kansainvälisiä ratkaisuja.

Julkaisuarkistoihin sijoitettavien oppimateriaalien ongelmana voi olla laatu, koska arkistoissa ei yleensä ole minkäänlaista laadunvalvontaa. Opettajien on silloin itse tutkittava, onko mahdollisesti käyttöön otettava materiaali sellaista, että sitä voidaan hyödyntää opetuksessa.

Avoimet oppimateriaalit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia avoimeen oppimiseen. Niiden laaja käyttö edellyttää kuitenkin opettajien mielenmaiseman muutosta, ja tämä vie aikaa. Osana digipedagogiikan murrosta tämä kenties olisi mahdollista.

Ari Muhonen
FUNin puheenjohtaja
Kirjastonjohtaja
Itä-Suomen yliopiston kirjasto

FUNin 2022 webinaari avoimesta julkaisemisesta tulevaisuudessa

Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde. Kuva: Salla Hirvonen / JYU Avoimen tiedon keskus.

FUN järjesti sidosryhmilleen 2. marraskuuta 2022 webinaarin avoimesta julkaisemisesta. Ensimmäisessä osiossa kuulimme Avoimen tiedon keskuksen johtajan Pekka Olsbon puheenvuoron Suomen avoimuuden linjaustyöstä. Tämän jälkeen aiheeseen pureuduttiin paneelikeskustelussa. Vilkkaassa keskustelussa nostettiin esiin muun muassa kotimaisen julkaisutoiminnan merkitys tieteelle, avoimen tieteen rahoitus sekä tutkijan vastuullisen arvioinnin rooli.

Webinaarin toisessa osiossa kuulimme kansainväliset puheenvuorot avoimesta julkaisemisesta. Tutkija ja avoimen tieteen asiantuntija Sofie Wennström Tukholman yliopistosta puhui avoimen julkaisemisen tulevaisuudesta kirjastoissa. OpenEditionin varajohtaja Pierre Mounier puhui keinoista tukea timantti OA:ta. OAPENin johtaja Niels Stern keskittyi puheessaan kirjojen avoimuuteen ja timantti OA-malliin kirjajulkaisemisessa.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi FUNin varapuheenjohtaja Tommi Harju.

Webinaarin esitykset on julkaistu FUNin verkkosivulla: https://yliopistokirjastot.fi/toiminta/tapahtumat/fun-webinaari-yliopistokirjastot-ja-avoin-julkaiseminen-tulevaisuudessa/

FUNin jäsenet syksyllä 2022

FUNilaisia Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen tiloissa.
FUNilaisia Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen tiloissa 2018

Kesän jälkeen FUNin yliopistokirjastojen edustajiin on tullut muutoksia. Marianne Dube palaa Svenska handelshögskolans bibliotekin edustajaksi ja Helsingin yliopiston kirjaston uusi ylikirjastonhoitaja Minna Niemi-Grundström palaa mukaan FUNin toimintaan. FUNin jäseniä on yhteensä 14, kaikki eri yliopistokirjastosta.

Tervetuloa uudet edustajat!