Lausunnot ja kannanotot

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkostolta voi pyytää yliopistokirjastojen yhteistä näkemystä kirjastotoimialaan liittyvistä asioista.

Lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään FUNin yhteistyösihteerille.

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston (FUN) lausuntoja ja kannanottoja

2023

 • Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle HE 46/2023 vp hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta 13.10.2023
 • Lausunto Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ehdotuksesta avointen kotimaisten tiedelehtien rahoitukseksi 29.9.2023
 • Yhteislausunto AMKITin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (yleisissä kirjastoissa ja korkeakouluissa tapahtuva e-kirjan ja e-äänikirjan yleisölle välittämisen korvaaminen) 20.9.2023
 • FUN kommentoi Tutkimuksendatanhallinnan nykytilananalyysia 7.9.2023
 • FUN kommentoi avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuria 31.5.2023
 • Lausunto e-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskevasta selvityksestä 3.2.2023

2022

2021

 • FUN kommentoi Toimintakulttuurin avoimuuden linjausluonnosta, 17.12.2021
 • Lausunto koskien standardia ISO/DIS 2789 Information and documentation – International library statistics, 15.11.2021
 • Lausunto Avoimen tieteen seurantamallin luonnoksesta, 1.11.2021
 • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta, 29.10.2021
 • FUNin suosituskommentit Ratkaisumallit kotimaisten tiedejulkaisujen avoimelle saatavuudelle
  -kommentointipyyntöön, 11.6.2021
 • Lausunto koskien standardin ISO 3297:2021 ”Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN)” suomenkielistä käännöstä, 26.4.2021

2020

 • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä, 23.11.2020
 • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista tutkimustietovarannosta, 16.11.2020
 • Lausunto luonnoksesta tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseksi, 25.9.2020
 • FUN kommentoi luonnosta Oppimateriaalien avoimuuden osalinjauksesta 26.6.2020
 • FUN lähetti lausunnon Avoimen julkaisemisen linjauksen mallista
  rahoitusorganisaatioille,18.6.2020
 • FUN kommentoi Dublin Core ISO-standardien 15836-1_2017 ja 15836-2_2019 suomenkielisiä käännöksiä, 9.6.2020
 • Lausunto koskien standardia ISO/DIS 690 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources, 21.4.2020
 • FUNin lausuma Varastokirjaston mahdollisesta yhdistämisestä Kansalliskirjastoon Opetus- ja kulttuuriministeriölle 5.2.2020

2019

 • FUNin kommentit Suomalaisen avoimen tutkimuksen julistuksen luonnokseen 14.10.2019
 • FUNin kommentit Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisen strategian ja toimenpideohjelman luonnokseen, 6.6.2019
 • Lausunto koskien standardia ISO/DIS 15836 Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes, 26.4.2019
 • Lausunto koskien standardia ISO/CD 690.2 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources, 23.4.2019
 • FinELib-konsortion ohjausryhmän pöytäkirjaan liittyvä kannanotto 15.3.2019
 • Lausunto standardin ISO 26324:2012 ”Information and documentation – Digital object identifier system” suomenkielisestä käännöksestä, 5.3.2019
 • FUNin kommentit Avoimen tieteellisen julkaisemisen kansalliseen strategialuonnokseen, 26.2.2019

2018

 • Lausunto OKM:lle koskien Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon -työryhmän muistiota, 15.1.2018
 • FUNin ehdotus FinELib priorisoinniksi, 26.1.2018
 • FUNin kannanotto Oikeusministeriölle tietosuojalaista, 1.2.2018
 • FUNin kannanotto Kotilava-hankkeen muokatusta rahoitusmallista, 10.9.2018
 • Lausunto standardin ISO 3297:2017 “Information and documentation – International standard serial number (ISSN)” suomenkielisestä käännöksestä, 18.9.2018
 • Lausunto standardin ISO 2108:2017 “Information and documentation – International standard book number (ISBN)” suomenkielisestä käännöksestä, 10.10.2018

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN) lausuntoja ja kannanottoja

2017

 • SYNin kommentit EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kansallisesta soveltamisesta, 1.2.2017
 • SYNin vastaukset Avoimen tieteen palvelumaailma -kyselyyn, 10.3.2017
 • SYNin kommentit ehdotuksesta DMPTuuli-työkalun rahoitus- ja hallintamalliksi 2018-2020, 14.8.2017
 • SYNin lausunto Kotilava-hankkeen rahoitusehdotuksesta, 1.9.2017
 • SYNin lausunto TATTI-mietintöön, 8.9.2017
 • Suositus APC-maksukäytännöiksi, 15.12.2017

2016

 • Lausunto standardin ISO 16439:2014 Tieto ja dokumentointi – Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja toimenpiteet suomenkielisestä käännöksestä 23.3.2016
 • Kirje suomalaisille europarlamentaarikoille (yhdessä STKS:n kanssa) 2.5.2016: Tiedonlouhinnan salliva poikkeus EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön
 • Esitys arkistolaitokselle opinnäytteiden digitaalisesta säilyttämisestä 24.5.2016
 • Lausunto Euroopan komission konsultaatioon Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the ‘panorama exception’, 25.5.2016
 • SYNin vastaus ATT-hankkeen vaikuttavuuden arviointiin liittyvään kyselyyn, 14.9.2016
 • Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta (lainauskorvauksen laajentaminen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoihin) (yhdessä STKS:n, Suomen Kirjastoseuran ja AMKIT-konsortion kanssa), 21.9.2016
 • Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 22.9.2016

2015

 • Lausunto koskien suomenkielistä käännöstä standardista ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi – Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi.
 • Tekijänoikeuslain muutosehdotus (lainauskorvauksen laajentaminen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoihin)