FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk – Vetenskapens drivmedel

FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk är ett samarbetsforum för chefer i finländska universitetsbibliotek. FUN stöder universitetsbiblioteken i försök med nya verksamhetsformer, i påvisande av  biblioteksservicens betydelse och i befrämjande av servicens synlighet.  FUN följer förändringar i verksamhetsomgivningen från den strategiska ledningens synvinkel och påverkar förutsättningarna för vetenskaps- och forskningsutveckling i dialog med forskarsamhället.

Alla universitetsbibliotek och sambibliotek är representerade  i FUN. Nationalbiblioteket och Depåbiblioteket är sakkunniga som vid behov kallas till mötena.

FUN ger uttalanden, väcker initiativ och förslag, låter utföra utredningar, förverkligar gemensamma utvecklingsprojekt samt utnämner gemensamma representanter för universitetsbiblioteken i olika organ.

FUN fungerar  i samarbete med centrala intressentgrupper och det övriga biblioteksnätverket nationellt och internationellt.

Rådet för finländska universitetsbibliotek (SYN) är grundat 1996. I början av år 2018 ändrade SYN namn till FUN – De finländska universitetsbibliotekens nätverk.