Säännöt

1. FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto

FUN (Finnish University Libraries’ Network) on Suomen yliopistojen kirjastopalveluista vastaavien johtajien yhteistyöfoorumi. FUN tukee yliopistokirjastoja uusien toimintatapojen kokeilemisessa, vaikuttavuuden osoittamisessa ja näkyvyyden edistämisessä. FUN ennakoi toimintaympäristön muutoksia strategisen johtamisen näkökulmasta ja vaikuttaa vuoropuhelussa tiedeyhteisön kanssa tieteen ja tutkimuksen edellytysten kehittämiseen.

2. FUNin kokoonpano

FUNin jäseniä ovat yliopistojen kirjastopalveluista vastaavat johtajat. Jokaista yliopistoa edustaa yksi johtaja. Kokouksiin voi osallistua johtajan sijaisena hänen valtuuttamansa henkilö. Verkoston kokoonpanon muuttamisesta päätetään FUNin kokouksessa.

Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto ovat asiantuntijoita, joita kutsutaan tarvittaessa kokouksiin. FUN voi kutsua myös muita asiantuntijoita kokouksiin.

3. FUNin työskentelytavat

FUN valitsee keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan ja työvaliokunnan.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi kaksivuotiskausi. Puheenjohtajuus ja työvaliokunnan jäsenyys ovat kiertäviä. Tarjotaan mahdollisuus tasapuolisesti kaikille. Työvaliokunta valmistelee ehdotuksen uudeksi puheenjohtajaksi ja työvaliokunnan jäseniksi. Verkosto tekee päätöksen valinnoista.

FUN kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksiin lähetetään kutsu ja esityslista viimeistään viikko ennen kokousta.

Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Tarvittaessa päätöksistä äänestetään. Äänten jakautuessa tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Verkoston kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä.

4. FUNin tehtävät

FUNilla on strategia, joka määrittää tavoitteet ja jota uudistetaan säännöllisesti.  FUN tekee aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä ja toteuttaa yhteisiä hankkeita strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4.1. Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtaja vastaa FUNin strategian toimeenpanosta yhdessä työvaliokunnan kanssa. Puheenjohtaja edustaa FUNia strategian linjauksia noudattaen, toimii verkoston kokousten puheenjohtajana, valmistelee verkoston budjetin ja hoitaa muut verkoston toiminnan johtamisen kannalta tarpeelliset tehtävät.

Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena.

4.2. Työvaliokunnan tehtävät

Työvaliokunta valmistelee FUNin kokoukset, edustaa verkostoa eri sidosryhmien kanssa käytävissä neuvotteluissa/keskusteluissa, nimeää verkoston edustajat, antaa lausuntoja ja tiedottaa verkoston toiminnasta. Työvaliokunta voi tarvittaessa perustaa työryhmiä strategian toteuttamiseksi.

Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Jäsen voi kuulua työvaliokuntaan kaksi peräkkäistä toimikautta. Työvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Työvaliokunnan kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita.

Työvaliokunta voi tehdä päätöksiä vähintään kahden jäsenen ja puheenjohtajan valtuuksin. Jos työvaliokunnan jäsen on estynyt osallistumasta pitempään kuin puoli vuotta, työvaliokuntaa täydennetään verkoston päätöksellä. Kokouksiin lähetetään kutsu ja esityslista vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta.

Työvaliokunta ilman puheenjohtajaa tekee esityksen puheenjohtajan kuluvan vuoden vuosipalkkiosta.

4.3. Yhteistyösihteeri

Yhteistyösihteeri koordinoi ja valmistelee asioita työvaliokunnan ja verkoston kokouksiin ja toimii niiden sihteerinä. Yhteistyösihteeri panee toimeen työvaliokunnassa ja verkostossa sovittuja asioita ja tiedottaa FUNin toiminnasta.

Puheenjohtaja valitsee yhteistyösihteerin.

 

5. Työryhmät

FUN voi perustaa työryhmiä tai projektiryhmiä toimeenpanemaan verkoston strategiaa ja/tai toteuttamaan jotakin erityistä toimeksiantoa verkostolta. Työryhmällä tai projektiryhmällä voi olla ohjausryhmä. Työvaliokunta voi tarvittaessa toimia ohjausryhmänä.

6. Kustannukset

Verkoston ja työvaliokunnan toimintaan osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin osallistujayliopisto. FUNin kuluvan vuoden jäsenmaksu, budjetti ja toimintasuunnitelma hyväksytään verkoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Budjetista maksetaan mm. yhteistyösihteerin palkka ja puheenjohtajan vuosipalkkio.

 

7. Voimaantulo

Nämä säännöt astuvat voimaan 18.2.2021.