Katse kohti tulevaa – Suomen yliopistokirjastojen neuvostolle uusi strategia

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto SYN hyväksyi lokakuun kokouksessaan itselleen uuden strategian vuosille 2013–2017. Uusi strategia antaa SYN:lle suuntaa kompleksisessa toimintaympäristössä, jossa verkostoissa toimimisesta on tullut entistä tärkeämpää.

Neuvoston perustehtävä on yliopistokirjastojen tukeminen ja kehittäminen tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. SYN on luonteeltaan yhteistyöverkosto, jolle on jo monien vuosien ajalta kertynyt hyvää kokemusta osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisesta, samoin yhteisistä hankkeista, selvityksistä ja kannanotoista. Yhdessä toimimalla yliopistokirjastot voivat tehdä enemmän kuin yksin. Ne voivat myös saavuttaa jotain, johon yksittäisen kirjaston resurssit ja osaaminen eivät riittäisi.

Strategian aikajänne asetettiin ulottumaan vuoteen 2017. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä oli vaikea miettiä, missä SYN haluaa olla viiden vuoden kuluttua. Mutta tulevaisuuden hahmottaminen ilman visiota olisi ollut vieläkin vaikeampaa. Jonkinlainen tulevaisuuden tavoitetila tarvitaan, vaikka sitä joudutaankin arvioimaan koko ajan. SYN:n tavoitetila on selkeä. SYN haluaa olla mukana luomassa suomalaisen tieteen menestystarinaa. Uusi visio kuuluu: ”Uutta luova yliopistokirjasto – osaavaa kumppanuutta Suomen tieteen menestykseksi! ”

Visio ei toteudu itsestään vaan vaatii toteutuakseen tekoja ja valintoja. Neuvoston piirissä keskusteltiin hyvin paljon niistä päämääristä, joilla asetettu visio voidaan saavuttaa. Niin ikään yhteisen keskustelun kautta tunnistettiin ne kriittiset menestystekijät, joissa pitää onnistua. Strategisiksi päämääriksi nousivat 1) työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen; 2) toimintojen ja prosessien rakentava uudistaminen sekä 3) innovatiiviset tietopalvelut suomalaisen tutkimuksen ja korkeakouluopiskelun menestykseksi.

Strategian toteutumisen seuraamista varten määriteltiin mittarit. Koska uusi visio asetettiin niinkin kauas kuin vuoteen 2017, selkeät konkreettiset tavoitteet uskallettiin asettaa vain kahdelle seuraavalle vuodelle. Tarkoitus on, että tavoitteet tarkistetaan vuosittain.  Tavoitteiden saavuttamista haluttiin varmistaa määrittelemällä niille vastuutahot. Ilahduttavaa on se, että vastuutahot todentavat neuvoston verkostomaista toimintaa. Vastuuta eivät ota vain neuvoston jäsenet (yliopistokirjastojen johtajat) ja työvaliokunta vaan myös neuvoston perustamat erilaiset verkostot: varajohtajien foorumi, tutkimuksen tuen verkosto, IL-verkosto jne.

SYN:n uusi strategia on vaativa, mutta samalla se on mahdollinen ja mahdollistava. Siihen sisältyy myös lupaus osaamisen yhteisestä kehittämisestä ja suorituskyvyn parantamisesta – Suomen tieteen menestykseksi.

Mirja Iivonen
Ylikirjastonhoitaja, Tampereen yliopiston kirjasto
SYN:n puheenjohtaja 2011–2012


Leave a Comment