EU:s tillgänglighetsdirektiv

Den 1.4.2019 trädde Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) i kraft. I enlighet med lagens 2§ inkluderas universiteten och yrkeshögskolorna i definitionen av myndighet (https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190306). Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, även kallat tillgänglighetsdirektivet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102). I direktivet ingår inga sanktioner, men den nationella lagen ger tillsynsmyndigheten möjlighet att förena sina åligganden med vite.

Den tillgänglighet som avses i tillgänglighetsdirektivet innebär

att webbplatser, mobilapplikationer och deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå vad som sägs i dem. Tillgängliga tjänster utnyttjar sådana tekniker och metoder som gör att tjänsterna kan användas med olika typer av terminalutrustning och olika typer av hjälpmedel. Tillgängligheten kan beskrivas som lättillgängliga digitala tjänster som också är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet är en väsentlig del av principen ”design för alla”. Enligt principen ska olika typer av användare och deras behov beaktas redan i planeringsskedet. Målet är att på det här sättet garantera lika möjligheter för alla användare att utnyttja de digitala tjänsterna oavsett hörsel- eller synförmåga, motoriska svårigheter eller andra funktionsbegränsningar. (Finansministeriet: Vanliga frågor om tillgänglighet och tillgänglighetskrav, https://vm.fi/sv/vanliga-fragor-om-tillganglighetskrav)

Tillgänglighetskraven ska tillämpas enligt följande tidtabell (Finansministeriet: Tillgänglighet. https://vm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet):

 • Webbplatser som publicerats den 23 september 2018 eller efter det ska överensstämma med tillgänglighetskraven senast den 23 september 2019.
 • Webbplatser som publicerats före den 23 september 2018 ska överensstämma med tillgänglighetskraven senast den 23 september 2020.
 • Mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven den 23 juni 2021.
 • PDF-filer och andra dokument :
  • Då det är fråga om webbportaler som publicerats FÖRE den 23 september 2018
   • ska PDF-filer som publicerats 23.9.2018 eller efter det vara tillgängliga i september 2020.
   • behövs PDF-filer som publicerats före 23.9.2018 inte göras tillgängliga, förutom då de handlar som administrativa processer, såsom t.ex. ansökningar.
  • Om det är fråga om en webbportal som publicerats den 23.9.2018 eller DÄREFTER ska PDF-filer som publicerats på webbplatsen vara tillgängliga i september 2019.

Utöver högskolebibliotekens webbplatser och mobilapplikationer är det skäl att se över produktionen och offentliggörandet av pro gradu-avhandlingar samt videofilmer och annat audiovisuellt material som används för att presentera bibliotekets service.

På de flesta högskolorna ansvarar biblioteken för offentliggörandet av pro gradu-avhandlingarna. För att uppfylla tillgänglighetskraven bör de här PDF-dokumenten skapas så att de kan läsas med olika typer av hjälpmedel. Celia – ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering – har på sin webbplats om tillgänglighet (https://www.saavutettavasti.fi/) samlat instruktioner för hur man skapar PDF-dokument, och andra dokument skapade med kontorsprogram, så att de kan läsas med olika typer av hjälpmedel: https://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-tiedostot/. Det rekommenderade PDF-formatet, PDF/UA, är kompatibelt med det arkivbeständiga PDF/A-formatet.

Enligt informationen på Finansministeriets webbplats ska i princip allt audiovisuellt material, som publiceras på myndigheternas webbplatser och som är tillgängligt minst 14 dygn, textas till finska och svenska och vid behov också till andra språk, till exempel samiska, engelska eller teckenspråk. Detta gäller t.ex. inspelade videor och podcastar. Om det inte är möjligt att texta ska innehållet och informationen förklaras på något annat sätt. Den audiovisuella informationen kan läggas upp på webbplatsen till exempel i textform. Kravet på textning gäller inte direktsändningar och videor som publicerats före tillgänglighetskraven trädde i kraft den 22.12.2016. Läs mer om tillgängligheten för tidsberoende medieinnehåll i Papunets översättning av WCAG-anvisningen: https://papunet.net/saavutettavuus/verkkosisallon-saavutettavuusohjeet-wcag.

Mera information kommer att finnas på regionförvaltningsverkets webbplats som lanseras i maj 2019: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/. Mera information speciellt för bibliotek finns på Celias webbplats: https://www.celia.fi/. Också bloggsiten https://saavutettava.fi/ innehåller aktuell information från Design for all-forumet.

Text: Tua Hindersson-Söderholm

Leave a Comment