Informationsspecialistens nya distansvardag

På grund av Corona-situationen har du arbetat på distans nu i snart en månad, hur ser en vanlig arbetsdag ut på hemmakontoret hos Heidi Troberg? Arbetsdagen börjar faktiskt på samma sätt som alltid. Med en kopp kaffe i handen slår jag åttatiden på bibliotekets chatt-service, kollar i e-posten och går igenom frågor som kommit till informationstjänsten. Men …

Läs mer

Yliopistokirjastot tiedottavat palveluistaan poikkeustilanteen aikana / Universitetsbiblioteken informerar om servicen under den rådande undantagssituationen / University libraries informs about services during the exeptional circumstances

Aalto-yliopiston oppimispalvelut / Aalto University, Learning Centre Oppimiskeskuksen palvelut poikkeustilanteen aikana Learning Centre services during the exceptional circumstances Helsingin yliopiston kirjasto / Helsinki University Library Kir­jas­ton pal­ve­lut ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mas­sa poik­keus­ti­lan­tees­sa Library Services at the Ex­cep­tional Situ­ation Caused by Corona Virus Itä-Suomen yliopiston kirjasto / University of Eastern Finland Library Kirjastotilat ovat kiinni – muut palvelut …

Läs mer

Samarbetet med våra nordiska vänner inleddes vid Polcirkeln

I linje med den nya strategin initierade FUN en ordentlig satsning på internationalisering och gjorde historia med att ordna det första gemensamma mötet någonsin med nordiska kolleger. Det är ju naturligt att börja med de närmaste grannarna. Dessutom är de nordiska universitetssystemen relativt lika och vi delar samma kultur och värden. En tilläggsfaktor är att …

Läs mer

EU:s tillgänglighetsdirektiv

Den 1.4.2019 trädde Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) i kraft. I enlighet med lagens 2§ inkluderas universiteten och yrkeshögskolorna i definitionen av myndighet (https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190306). Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, även kallat tillgänglighetsdirektivet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102). I direktivet ingår inga sanktioner, men den …

Läs mer

Övergång till öppna publiceringsmodeller bör ske så snabbt som möjligt

I och med att det blir vanligare med öppen publicering, en praxis som kallas för Open Access, kan forskare och vetenskapssamhället i stort allt snabbare och smidigare dela med sig och ta del av vetenskaplig information. De finländska högskolorna och forskningsinstituten försöker i de förhandlingar med vetenskapliga utgivare som nu pågår att förbättra möjligheterna till …

Läs mer