FUN Strategi 2021–2024

FUN påverkar, syns och undersöker fortsättningsvis

FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk – Vetenskapens drivmedel

FUN strategi Påverkar Undersöker Syns.

 • FUN utövar inflytande på mångahanda sätt  inom fältet för det finländska vetenskapssamfundet och dess intressegrupper. Vi samlar universitetsbibliotekens expertis och utvecklar framtidens tjänster genom att främja forskning samt vetenskaplig och konstnärlig bildning som en partner till aktörer inom universitetsutbildning och vetenskap. FUN är universitetsbibliotekens gemensamma kanal för påverkan och har som mål att stöda och dela forskningsbaserad och öppen kunskap. 
 • Fun ger större synlighet för universitetsbibliotekens arbete och för deras värde i samhället och i det internationella vetenskapssamfundet.  
 • Som ett nätverk har vi större kraft att visionärt, fördomsfritt och flexibelt testa nya verksamhetssätt och tillsammans förutse framtidens servicebehov. FUN erbjuder ett forum för kollegialt stöd, utveckling av ledarskap och aktiv växelverkan.

Mål för strategiperioden 2021–2024 

Utvecklande av tjänster inom öppen vetenskap 

 • Universitetsbiblioteken producerar och utvecklar tillsammans, enligt sin egen roll, universitetens tjänster inom öppen publicering, öppet lärande, öppet studiematerial och öppna forskningsdata. 
 • Universitetsbibliotekens roll befästs inom utvecklingen av tjänster för öppen vetenskap i enlighet med nationella och internationella riktlinjer. 

Att påverka intressegrupper 

 • genom att föra fram universitetsbibliotekens expertis (som en jämlike, som kund och som samarbetspartner 
 • genom att verka interaktivt och proaktivt – att förutse nya situationer och att påverka framtida beslut 

Att ha en öppen intern växelverkan i FUN och dra nytta av nätverken 

 • Kunskapsdelning 
 • Kollegialt stöd och samarbete  
 • Tätt samarbete i undantagslägen 

Fortgående utveckling av FUNs verksamhet 

 • Viktiga ärenden drivs gemensamt 
 • Mångsidiga verksamhetssätt utnyttjas 
 • Involverande metoder och lågtröskelmetoder tas i bruk 

Käänt. Ann-Sofie Källund